A Laser Force Aréna és a WWW.LASERFORCE.HU weboldal

Általános Felhasználási és Szerződési Feltételei  (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek)

 1. A Laser Force Aréna és a WWW.LASERFORCE.HU portál tulajdonosának és üzemeltetőjének (a továbbiakban: Szolgáltató) alapadatai:
 2. Elnevezés: LFA Sport Kft. 
 3. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 175
 4. Cégjegyzékszám: 01-09-202343
 5. A cégnyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 6. Adószám: 25143388-2-41
 7. Bankszámlaszám: 10300002-10643477-49020029
 8. Számlavezető bank: MKB bank
 9. Képviselő neve: Zemen Viktor ügyvezető
 10. Elektronikus elérhetőség:  [email protected] 
 11. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartó hatóság megnevezése és elérhetőségei, valamint a kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 

jegyző: Dr. Prehlik Lajos és Kovács Eszter tanácsos,  levelezési cím: 1555 Budapest, Pf. 10., tel: 452-4100, fax: 452-4172

kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: XIII/9667/2011/B

I. A Felhasználó

1. A Felhasználó a Szolgáltatást igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely a Foglalás során köteles megadni az alábbi adatait:

 • a.) név / megnevezés
 • b.) lakcím / székhely
 • c.) e-mail cím
 • d.) telefonszám
 • e.) tervezett létszám
 • f.) érkezési idő
 • g.) játék idő intervalluma

2.  Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

3.  Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

4.  A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Foglalást jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó  adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni. A Szolgáltató a foglalt időpont előtt 3-6 nappal jogosult felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval, egyeztetés céljából. A Szolgáltató minden tőle tellhetőt megtesz a Felhasználó elérésének érdekében, vagyis legalább 5 alkalommal megkísérli a foglaláskor megadott telefonszámon elérni a Felhasználót, ezenkívül legalább 2 emlékeztető-figyelmeztető elektronikus levelet küld. Amennyiben a Felhasználó sem megadott telefonszámon illetve e-mail címen sem elérhető, a Szolgáltató jogosult a Foglalást törölni, melyről elektronikus levél formájában tájékoztatja a Felhasználót.

II. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

1. A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére visszterhesen ún. „laser tag” játék szolgáltatást nyújt a Laser Force Aréna helyszínein, a 1138. Budapest, Váci út 168. szám, a 1138. Budapest, Váci út 178. szám illetve  a 4025. Debrecen, Nyugati u. 5-7. alatt (a továbbiakban: Szolgáltatás).

Szolgáltató a Szolgáltatásnak  a 1138 Budapest, Váci út 168. szám és a 1138. Budapest, Váci út 178. szám alatt történő nyújtásához alvállalkozóként igénybe veheti Zemen Viktor Sándor egyéni vállalkozót (nyilvántartási szám: 52087660). Szolgáltató rögzíti, hogy az alvállalkozó igénybevétele esetén annak magatartásáért a Felhasználók felé ugyanúgy felel, mintha maga járt volna el, az alvállalkozó által szervezett Szolgáltatás esetén Szolgáltatót ugyanazok a jogok illetik és kötelezettségek terhelik, mintha a Szolgáltatást maga nyújtotta volna.

2.  A laser tag játék lényege, hogy a Felhasználók egymás ellen, a Szolgáltató által biztosított játék fegyverekkel szimulált harci küzdelmet folytatnak a Szervező által előkészített díszletek között és a Szervező által meghatározott szabályok szerint. 

3.  A Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy játékfegyverek valódi fegyvernek nem minősülnek, és azok a Szolgáltatás rendeltetésszerű igénybe vétele esetén sérülés vagy egészségkárosodás okozására nem alkalmasak.

4.  Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak, valamint a szakmai sztenderdeknek teljes mértékben megfelel.

5.  A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a játék részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a WWW.LASERFORCE honlapon, valamint hírlevelében.

III. A Foglalás általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

1. Pályafoglalás iránti igényét (a továbbiakban: Foglalás) a Felhasználó leadhatja 

 • a.) online felületen a WWW.LASERFORCE.HU weboldalon az On-line foglalás menüpont alatt, illetve
 • b.) személyesen a Laserforce Aréna pályájáinak egyikén (1139 Budapest, Váci út 168, F épület,  1138. Budapest, Váci út 178. és 4025. Debrecen, Nyugati u. 5-7.).

2. A foglalás érvényessége

 • A pályafoglalás kizárólag a visszaigazoló e-maillel együtt érvényes.

3. Foglalás személyesen

 • A Felhasználó a helyszínen a pályafoglalási igényét leadhatja, azonban ez nem számít foglalásnak, a pályafoglalást a Szolgáltató ez esetben is e-mail formájában erősíti meg.  

4. Foglalás menete: 

 • a.) A foglalás során a felhasználó megadja az egyedi megrendelés alapadatait, valamint e-mail címét, telefon számát köteles megadni a Szolgáltató részére. 
 • b.) Foglalást kizárólag 18 éven felüli személy adhat le, Osztályharc esetén pedig csak az Osztályfőnök. A játékban kizárólag 7 életévet betöltött személyek vehetnek részt. 
 • c.) A megadott adatok alapján a Szolgáltató a Foglalás leadásától számított 48 órán belül a megadott e-mail címre megküldi a Felhasználó részére a megrendelés alapján az egyedi szerződésre vonatkozó részleteket (pl. időpont, részt vevők száma, szolgáltatási díj, fizetés módja) tartalmazó pályafoglalási visszaigazolást, a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. 
 • d.) Amennyiben a Felhasználó az ajánlat szerinti feltételeket nem fogadja el, úgy köteles erről e-mailben értesíteni Szolgáltatót 48 órán belül, de legkésőbb 72 órával a játékot megelőzően az [email protected]e-mail címen, egyéb esetben az ajánlat Felhasználó általi elfogadásával a Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés az ajánlatban foglaltak szerint létre jön, és Felhasználó elismeri, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte és elfogadja.
 • e.) Feltételesen lefoglalt időpontot a Szolgáltató nem köteles biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató mégis feltételesen biztosít egy helyfoglalást, azt legfeljebb 24 óráig tartja fenn; ezt követően az időpont mások számára újra foglalhatóvá válik. Feltételes foglalást 7 napon belüli időpontra Szolgáltató nem vesz fel.
 • f.) A Szolgáltató és a Felhasználó egymással való érintkezésük során a Foglaláskor megadott e-mail címre, illetve az [email protected] e-mail címre küldött üzeneteket és dokumentumokat írásbeli formának fogadják el. 
 • g.) Amennyiben a Felhasználó nem természetes személy, úgy a Foglaláskor a Felhasználó képviseletében eljáró személy a képviseleti, illetve aláírási jogosultságát köteles igazolni Szolgáltató felé.

5. A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létrejöttét követően a foglalt időpontot vagy időtartamot megváltoztatni nem lehet.

6. A 10 fő alatti foglalások esetén a Laserforce Arena nem garantálja az exkluzív pálya használtot. 

7. A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg. 

8. A Felhasználó az egyedi szerződést legkésőbb a Szolgáltatás teljesítésének kezdő időpontját 72 (hetvenkét) órával megelőzően jogosult elállással megszüntetni. 

9. Felhasználó az elállás jogát írásban, a Szolgáltató [email protected] e-mail címére küldött elektronikus üzenet útján gyakorolhatja. Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elállásáról a Szolgáltató a lehető leghamarabb tudomást szerezzen, és az elállással okozott kár mértéke a lehető legkisebb legyen.

10. A felek eltérő megállapodása hiányában a Felhasználó nem gyakorolhatja a fentiek szerinti elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó beleegyezésével megkezdte. A Felhasználó beleegyezését a Szolgáltatás teljesítésének megkezdéséhez megadottnak kell tekintetni, ha az egyedi Szerződésben foglalt megállapodásban a Szolgáltatás, tehát a laser tag játék megkezdésének időpontjáig az elállási nyilatkozat nem érkezik meg a Szolgáltató részére.

IV. A Szolgáltatás díja / Fizetési feltételek

1. A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetési módja a Szolgáltató honlapján található árlista alapján, a Szolgáltató és a Felhasználó között a Foglalás során létre jött egyedi Szerződésben kerül meghatározásra, normál foglalások esetén a megjelent Felhasználók létszámától és a foglalt időtartamtól függően, csomag áraknál pedig a csomagoknál meghatározott csoportos részvételi díjnak megfelelően, a megjelentek létszámától függetlenül. 

2. A Szolgáltatás Díja a lasertag pálya bérleti díját és a felszerelések bérleti díját is magában foglalja

3. Amennyiben a Felhasználó kevesebb időt játszik, mint a Foglalás alapján létre jött és visszaigazolt egyedi Szerződésben megjelölt intervallum, ebben az esetben is a teljes foglalt időtartam szerint köteles a Szolgáltatás Díját megfizetni.

4. A létszám eltérő megállapodás hiányában mindig a megjelent, és játékban résztvevő személyeket jelenti. Normál foglalások esetén a játékban résztvevő személyek száma nem lehet kevesebb mint a foglalásban leadott létszám 50%-a. Amennyiben mégis kevesebb, akkor is minimális létszámnak megfelelően kerül kiszámlázásra a játék.

5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás Díja 25 % -ának megfelelő összegű foglalót kérni a Felhasználótól. A Foglalót a Felhasználó legkésőbb 5 (öt) nappal a játék napja előtt köteles befizetni személyesen a pályán, vagy átutalással, Szolgáltató MKB banknál vezetett, 10300002-10643477-49020029 számú számlájára.  Amennyiben a Felhasználó a foglalót határidőben nem fizeti meg Szolgáltató részére, úgy a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződéstől a Szolgáltató legkésőbb 1 (egy) nappal a játék napja előtt azonnali hatállyal elállhat. Az elállásról Szolgáltató jogosult e-mailben tájékoztatni a Felhasználót. 

6. Abban az esetben, ha a Felhasználó a lefoglalt és szerződött időpontban a Szolgáltatást nem veszi igénybe, és elállási jogával határidőben nem él, úgy a foglalót elveszti, illetve a Szolgáltató a Szolgáltatás Díjára a Szolgáltatás egyedi Szerződésben rögzített teljesítésének időpontjában azonnal és teljes összegben jogosulttá válik.  

7. Amennyiben a Felhasználó vagy a Felhasználók valamelyikének késése miatt az egyedi Szerződés szerinti kezdő időpontban a Szolgáltatás teljesítését nem lehet megkezdeni, a késve megkezdett Szolgáltatás akkor is csak az eredeti Foglalás szerinti befejező időpontig vehető igénybe (függetlenül a játék tényleges időtartamától), azonban a Szolgáltatót a teljes Szolgáltatási Díj megilleti. 

8. A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a Foglalás alapján megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, a Szolgáltatás helyszínén, a Szolgáltatás igénybe vételét közvetlenül megelőzően készpénzben, SZÉP kártyával, vagy előre utalással, a Szolgáltató MKB banknál vezetett, 10300002-10643477-49020029 számú számlájára köteles megfizetni. A szolgáltató utólagos átutalást nem fogad el. 

9. A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

10. SZÉP kártyával történő fizetés esetén, a SZÉP kártya elfogadásának szabályai szerint a Szolgáltató csak a szabadidő zsebből jogosult fizetést elfogadni. 

11. Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználók, valamint a Foglalás során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen kötelesek. 

V. Házirend

1. A Felhasználók a Szolgáltatás igénybe vétele során kötelesek a jelen Házirendet és a laser tag játék szabályait teljes mértékben betartani. A Házirend bármely szabályának megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a játékot leállítani, és/vagy a szabályszegő Felhasználót a játékból díjvisszatérítés nélkül kizárni

2. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére, és kizárólag abban az esetben jogosult igénybe venni, amennyiben arra alkalmas állapotban jelenik meg a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó nincsen a Szolgáltatás igénybe vételére alkalmas állapotban, úgy jogosult a Szolgáltatás igénybe vételéből a Felhasználót bármiféle díj-visszatérítési vagy egyéb térítési kötelezettség nélkül egyoldalúan kizárni.

3. A játék során szerzett esetleges sérülésekért a Felek a Szolgáltató felelősségét kizárják.

4. A Szolgáltató, illetve a Laser Force Aréna munkatársai közül a játékmesterek minden esetben ismertetik a játék szabályait, valamint a felszerelések használatát a Felhasználókkal a játék megkezdése, azaz a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt.

5. A Felhasználót a játék megkezdése előtt a Laser Forca Aréna munkatársai teljes körűen tájékoztatják a kijáratok és vészkijáratok pontos hollétéről, valamint a vonatkozó biztonsági előírásokról.

6. A Laser Force Aréna egész területén, különösen a pálya és a különterem területén konfetti, tűzijáték, tűzijáték gyertya, illetve bármilyen tűz gyújtása vagy füst okozása szigorúan tilos! A tűzgyújtási tilalom megszegésének esetén a téves riasztással járó költségek (téves riasztás költsége, tűzoltóság kivonulási költsége, automata oltórendszer beindulása és az ez által okozott kár)  teljes mértékben a Felhasználót terhelik.

7. A Laser Force Aréna egész területén labdázás, rollerezés szigorúan tilos.

8. A Laser Force Aréna egész területén tilos a futás. 

9. A Felhasználó köteles ügyelni a Laser Foce Aréna tisztaságára, és mindennemű hulladékot kizárólag a kihelyezett tárolókban elhelyezni.

10. A Felhasználók és a játékosok a felszerelést kizárólag a rendeltetésének megfelelően használhatják. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért (pl. a felszerelés megrongálása) a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik.  A Szolgáltató által a Felhasználók részére biztosított sisak használata a játék során végig kötelező.

11. A pálya és a különterem egész területén szigorúan tilos a dohányzás.

12. 14 év alatti játékosok esetén a szülői felügyelet vagy nagykorú felügyelete kötelező.

13. A játék során a Felhasználók közötti fizikai kontaktus szigorúan tilos.

14. Nyílt láng használata, és további tüzet okozó tevékenységek folytatása az egész létesítmény területén szigorúan tilos! 

15. A pálya és / vagy a különtermek felróható megrongálása, nem rendeltetésszerű használata és /vagy a díszlet megrongálása esetén a Felhasználó kötelessége az okozott kár és a késedelemből eredő veszteség megtérítése Szolgáltató részére.

VI. Felszerelések használata, játékszabályok

1. Kezdőknek /Általános szabályok:

 • a.) A felszerelések használatáról a Laser Force Aréna honlapján (WWW.LASERFORCE.HU) videó-bemutató látható. 
 • b.) A fegyver közepén egy kijelző látható. Alapesetben ez a meglévő „életek” számát mutatja; ez a szám a játék elején tetszés szerint beállítható, ám kezdőknek a Szolgáltató általában a 30 életes játékot ajánlja. Találat esetén ez a szám csökken, és mikor már csak egy élet van maradt, a puska hangjelzéssel figyelmeztet, hogy hamarosan vége lesz a játéknak, majd amikor ez a szám nullára csökken, akkor a puska hanggal jelzi, vége az adott játéknak és a játékosnak el kell hagynia a játékteret. Ilyenkor a Felhasználó köteles a pályát elhagyni, és jelentkezni a játékmesternél, aki letölti a statisztikákat és feltölti az újabb körhöz szükséges adatokat. 
 • c.) A ravasz meghúzásakor a kijelző átvált, és a tárban lévő lőszerek számát mutatja (ez lövés közben végig látható marad). Amikor a tár kiürül, a puska kattogó hangot ad. A tárcsere gomb a kijelző alatt található, erre rányomva kicserélődik a tár, és folytatódhat a játék. A tárak száma és mérete szintén korlátlanul változtatható. A kezdő játékosok számra a korlátlan mennyiségű, harminc lőszert tartalmazó tár az ajánlott, a haladók játszhatnak  pl. 10 db 30-as tárral.  A tárcserével nem kell megvárni a tár kiürülését, ez  akkor is lehetséges, ha még vannak lőszerek a tárban –  ilyenkor viszont a lecserélt tárban maradt lőszerek elvesznek. 
 • d.) Találat esetén a puska jelző hangot ad valamint az eltalált Felhasználó sisakján lévő ledek is felvillannak. A találat után beállítástól függően van 1-4 mp ún. késleltetés, melynek lényege az hogy az eltalált Felhasználót a késleltetés ideje alatt nem lehet ismét eltalálni, és ő sem tud találatot bevinni. A baráti tűz, azaz a “friendly fire” beállítás kérdése: a Felhasználó kérése esetén a saját csapattársat is érvényesen el lehet találni, de  úgy is játszható a játék, hogy a csapattársaknak ne lehessen találatot bevinni. 
 • e.) A puska tetején lévő kis eszköz az úgynevezett “Red Dot”, ami segít a célzásban, ezt a játékmesterek a játék elején segítenek bekapcsolni. A műszerben kis piros pöttyöt lehet látni, ám ez nem vetül ki az ellenfélre. Ahova a kis piros pötty mutat, a puska oda lő. Az ellenfelet a puskán lévő érzékelőn lehet eltalálni, valamint mindenki kap egy sisakot is a felszerelés részeként. A sisakon körbe 360 fokban lehet a találatokat kiosztani. 
 • f.) Nagyon fontos, hogy a puskák is és a sisakok is számmal vannak jelölve, ezek összetartoznak, és egymással kommunikálnak. Mindezek miatt a puskákat és a sisakokat a Felhasználók a játék során nem cserélhetik ki, ez szigorúan tilos.
 • g.) Lehetőség van a Felhasználók név szerint való hozzárendeléséhez és a menetek végén letölteni a személyre szabott eredményeket.

2. Haladó (tapasztalt) játékosok / Speciális szabályok:

 • Haladóknak javasolt a szerepek felvétele a játékban.  Ez azt jelenti, hogy az egyes Felhasználók különböző szerepeket kaphatnak, mint például a mesterlövész, a gránátos, a támogató és az orvos.
 • A szereptől függetlenül az alap lövése mindenkinek megmarad, tehát az orvos az ellenfelet ugyanúgy el tudja találni, de emellett a saját csapattársainak életet tud visszaadni.
 • A gránátos gránátokat tud dobálni az ellenfélre, a támogató pedig tárakat tud visszaadni a csapattársainak.
 • A mesterlövész kevesebb lőszerrel, lassabb töltéssel indul harcba, viszont minden egyes találata nagyobbat sebez az ellenfélen, mint egy alapjátékosé.
 • A kollégáknak előre kell  jelezni,  hogy ki milyen szerepeket szeretne felvenni, és az egyéb beállításokat, mint például hogy az orvos mennyit gyógyítson, a gránát mennyit sebezzen stb.
 • A szerepeket a másodlagos gombokkal lehet használni. Ezek elhelyezkedését a honlapon (www.laserforce.hu) lévő videóban mutatjuk be.
 • A másodlagos szerepek mindig területre hatnak, vagyis gránát esetén  minden a közelben lévő ellenfélt megsebez, orvos és támogató esetén pedig az összes közeli csapattársat támogatja. 
 • Fontos, hogy az orvos a kezdeti életerő fölé nem tudja vinni az életerőt, és a támogató sem tud több tárat visszaadni a kiinduló állapotnál.
 • Ezeket a funkciókat akkor érdemes használni, ha minél több csapattárs van a közelben, az orvos és a támogató másodlagos funkciói ugyanakkor az ellenfelekre nem hatnak.
 • Ezzel ellentétben, a gránátdobásnál,  amennyiben a baráti tűz engedélyezve van, akkor egy eldobott gránát a saját csapattársat is megsebezheti.
 • Fontos még hogy az orvos saját magát nem tudja gyógyítani, valamint a támogató saját magának nem tud tárat visszaadni. 
 • A fegyveren van 2 db információs gomb is, ezeknek csak az annyi funkciójuk, hogy információval látják el a játékost.
 • A felső gombot folyamatosan nyomva tartva a kijelző a puskánkban még megmaradt tárak számát mutatja.
 • Az alsó gombot folyamatosan nyomva tartva  a kijelző megmutatja, hogy mennyi lőszer van pillanatnyilag a tárban.
 • Mindkét gombot egyszerre megnyomva a speciális lövések száma látható. (gyógyítás, gránát, adható tárak száma)
 • Ugyanezeket a gombokat egyesével megnyomva a kijelző fényerejét lehet állítani a teljesen sötéttől a legvilágosabb fokozatig. Ennek akkor lehet jelentősége, ha az adott Felhasználó nagyon bele akar olvadni a környezetbe és rejtőzködni szeretne.

VII. Felhasználói nyilatkozat

1. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint a Házirend és az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

2. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

3. A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a Játékszabályokat nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

4. Felhasználó kijelenti, hogy a Laser Force Aréna szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Foglalás alapján igénybe kívánja venni.

VIII. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

 • a.) A Felhasználó a Foglalással tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltatót teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, harmadik személy részéről jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. A Felhasználó tudomásul veszi és elismeri, hogy ezen kártalanítási kötelezettsége kiterjed bármely természetű vagy fajtájú követelésre, költségre, ami bármely igényből, hiányból, kárból, perből vagy más hatósági eljárásból, ítéletből vagy határozatból, eljárási költségből és ügyvédi költségből ered.  Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatóval szemben indított bármely peres vagy peren kívüli eljárás esetén a Szolgáltató helyébe vagy mellett az adott eljárásba belép.
 • b.) A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

IX. Vitarendezés, illetékességi kikötés

 • a.) A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók zavarásmentes és békés szórakozásának, kikapcsolódásának biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mindezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.  
 • b.) Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

X. A Felhasználási Feltételek módosítása

Amennyiben a vitás ügyek békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az eljáró bíróság kikötése nem érinti Szolgáltató azon jogát, hogy igényét fizetési meghagyásos eljárás útján közjegyző előtt érvényesítse. Felhasználó a Foglalással ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

XI. Egyéb rendelkezések

1. Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az [email protected] e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

2. Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a Laser Force Aréna szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán [ideértve személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) 3.§ (1) bekezdésében, valamint 3.§.(2) a) pontjában meghatározott nyilatkozatot is] írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

3. Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Foglalás alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

4. A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Tisztelt Felhasználónk!

A jelen Felhasználási Feltételekkel, illetve a Laser Force Aréna szolgáltatásaival, valamint a WWW.LASERFORCE.HU portállal kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk a [email protected] e-mail címre!

Üdvözlettel: A Laserforce Aréna csapata