A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető LFA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

ÁLTALÁNOS RENDELEKEZÉSEK

Alapadatok: 

Az adatkezelő megnevezése:   LFA Sport Kft.    

Az adatkezelő székhelye:  1138 Budapest, Váci út 175

Az adatkezelő cégjegyzékszáma:  Cg. 01-09-665379 

Az adatkezelő elérhetősége : Telefon: +36-30-552-73-09, e-mail: [email protected] 

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helyszíne: LaserForce Aréna 1139 Váci út 168 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az LFA SportKorlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a Társaság) célja ezen adatvédelmi szabályozás létrehozásával, hogy biztosítsa a vásárlóinak és weboldala látogatóinak, hogy bármikor megismerhessék, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból milyen adatokat kezel, valamint biztosítsa az érintetteket a kezelt az adatok biztonságáról. 

A Társaság ezen adatvédelmi elvek kidolgozása során figyelemmel volt különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire. 

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3.§ (1) bekezdésében, valamint 3.§.(2) a) pontjában foglaltak alapján az érintett kifejezett, a Társaság szolgáltatásának igénybe vételét megelőző foglaláskor megerősített hozzájárulása és önkéntes adatszolgáltatása. 

A jelen pont kapcsán a Társaság és az érintett felhasználó kölcsönösen írásos formának fogadják el az egymásnak a foglaláskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontja az ellenkező bizonyításáig az elküldés időpontja. 

II. Fogalom-meghatározások 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve ajogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi. 

Foglalás: Az érintett azon nyilatkozata, amely szerint a Társaság szolgáltatását igénybe kívánja venni. A nyilatkozat megtehető személyesen, írásban, illetőleg elektronikus úton, a Társaság Felhasználási Feltételeiben foglaltak szerint. 

III. Általános adatkezelési elvek 

A Társaság az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi meg és kezeli. 

A Társaság a megszerzett adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. 

A Társaság az általa kezelt adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

IV. Személyes adatok kezelése 

1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 • a. ) A felhasználó által a foglaláskor kötelezően megadandó adatok: 
 • Név / szervezet esetén megnevezés telefonos elérhetőség
 • E-mail cím 
 • Ezen adatok tekintetében az adatok kezelésének célja a felhasználó személyének és a szolgáltatás igénybe vételéhez való jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatások, értesítések kiküldésének lehetővé tétele. 
 • b.)  A www.laserforce.hu internetes portálon történt on-line foglalás során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok: 
 • a felhasználó számítógépének IP-címe,
 • a látogatás kezdő és befejező időpontja,
 • illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. 
 • Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. 
 • Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál, ezen felhasználásból a felhasználók személyes adatai egyénileg semmilyen módon nem fejthetőek vissza. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. 
 • A személyes adatokat a Társaság kizárólag a Társaság és az érintett felhasználó között létrejött szolgáltatási szerződés teljesítése, a szerződésből származó díjak számlázása és megfizetése, illetve a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesítése céljából kezeli. 

2. Adatkezelés 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

Személyes adatokat harmadik személyek részére csak az érintett felhasználó előzetes és tájékozott, kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet átadásra. 

A személyes adatok bármely más célra történő kezelésére (például a felhasználó részére címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása) a Társaság az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a felhasználó hozzájárulás alapján kezelhet. 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére a jogosult hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt törvény közérdekből megengedi. 

A Társaság által kezelt személyes adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintetteket csak az adattárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság a foglalóval létre jött szolgáltatási szerződés mindkét fél általi hiánytalan teljesítéséig jogosult kezelni; ezt követően a foglaló adatait a Társaság köteles haladéktalanul törölni. 

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Társaság a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokkal történő foglalást nem köteles elfogadni, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát jogosult ellenőrizni. 

V. Hírlevél / SMS-hírlevél 

A Társaság az általa összeállított hírlevelet, illetve SMS-hírlevelet csak annak a foglalónak / felhasználónak a részére küldi meg elektronikus úton / SMS üzenetben,, a foglaláskor megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra, aki azt a foglalás során vagy a honlapon erre rendszeresített neüben megadta azt. 

A hírlevél és / vagy SMS hírlevél szolgáltatást a felhasználó az [email protected] e-mail címre küldött kérelem útján bármikor jogosult kezdeményezni. A kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználó nevét, és a foglaláskor megadott azon e-mail címét és / vagy mobiltelefonszámát, amelyre a hírlevél és / vagy SMS-hírlevél szolgáltatást megszüntetni kéri. A Társaság, mint szolgáltató a kérelem megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a kérelemnek eleget tesz. 

VI. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az [email protected] címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A tájékoztatást módja megfelel a tájékoztatás kérésének módjával. 

VII. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása 

A Társaság, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított Szabályzat hatályba lépésének időpontját követő első használattal elfogadják a módosított Szabályzat rendelkezéseit. 

VIII. Jogérvényesítés 

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. 

Az adatvédelmi biztos adatai és elérhetőségei: 

Dr. Jóri András 

Levélcím: 1387 Budapest, Pf.: 40
Telefax: (+36-1) 269-3541
Telefon:(+36-1) 475-7186 / (+36-1) 475-7100 (H-CS 9-15, P: 9-14 óra között) E-mailben: [email protected] 

Személyesen:
Országgyűlési Biztos Hivatala Panasziroda / Budapest, Nádor utca 22. 1051 / 

hétfő: 9-18 óra között szerda: 9-16 óra között péntek: 9-12 óra között 

 

Az  LFA Sport Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az LFA Sport Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.,  cégjegyzékszám: 01-09-202343, adószám: 25143388-2-41, telefonszám: 30/789-8822, e-mail: [email protected], önállóan képviseli: Zemen Viktor Sándor ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az [email protected] e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. függelékben került megnevezésre.

 

 • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Lásd alább

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása, marketing/értékesítési aktivitás

önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Lásd alább

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Lásd alább

elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel

Lásd alább.

Elévüléséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik

Érintettek

 

Kiszállítással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

megállapodás teljesítése: áruk/termékek határidőben történő kiszállítása a megadott címre, valamint a teljesítés kapcsán a kapcsolattartás

megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek (ha az érintett képviselő/kapcsolattartó)

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől kiszállítási szolgáltatást rendel meg

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

elévülési időben

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Lásd alább.

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Lásd alább

érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

érintettek, esetleg partner

 

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Sajátos cél

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Lásd alább.

Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával

Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Lásd alább.

Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben

Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

saját nyilvántartásból, érintettektől

 

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi kötelezettség teljesítése

jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, aki felé az Adatkezelő számla kibocsátásra köteles

2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

elévülési időben

papír alapon/elektronikusan, manuálisan

érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

elévülési időben

papír alapon/elektronikusan, manuálisan

számlát kiállító fél

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan

érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

Lásd alább

érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Ajándékutalvánnyal (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

ajándékutalvány/kupon vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén, kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás, jogos érdek, megállapodás

Minden természetes személy, aki ajándékutalványt/kupont kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban

Lásd alább

Érvényességi időben

beváltás esetén elévülési időben,

bizonylat esetében 5 év

elektronikusan és/vagy papír alapon,  manuálisan történik

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd alább.

hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Érintettek

 

Az  LFA Sport Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója az online

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)

végzett adatkezelésekkel kapcsolatban

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az LFA Sport Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175.,  cégjegyzékszám: 01-09-202343, adószám: 25143388-2-41, telefonszám: 30/789-8822, e-mail: [email protected], önállóan képviseli: Zemen Viktor Sándor ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden az általa végzett online (weboldalon és közösségi oldalon keresztül) végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az [email protected] e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.

 

 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. függelékében találhatók.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. függelékben került megnevezésre.

 

 • cookie tájékoztató külön került megfogalmazásra.

 

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan

érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

Lásd alább

érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

önkéntes hozzájáruláson alapul

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Lásd alább

Leiratkozásig

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Ajándékutalvánnyal (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

ajándékutalvány/kupon vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén, kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás, jogos érdek, megállapodás

Minden természetes személy, aki ajándékutalványt/kupont kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban

Lásd alább

Érvényességi időben

beváltás esetén elévülési időben,

bizonylat esetében 5 év

elektronikusan és/vagy papír alapon,  manuálisan történik

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Lásd alább.

Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan manuálisan történik

Érintettek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt (leendő) Ügyfelünk! 

A jelen Szabályzattal, illetve a www.laserforce.hu portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk az [email protected] e-mail címre! 

Üdvözlettel: A Laserforce Arena csapata